การดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2552 มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิกเพื่อเด็กและคนชราและ มูลนิธิก๋งอิ้ว บัวเผื่อน การดำเนินงานโครงการปี 2552
  การดำเนินงานโครงการปี 2552
 
ได้ดำเนินการครั้งที่ 1
ได้ดำเนินการครั้งที่ 2
ได้ดำเนินการครั้งที่ 3
 
หลักการและเหตุผล
 

ในปี 2552 มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกเพื่อเด็กและคนชรา ได้จัดทำแผนงาน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2552 ” ในจังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน โดยร่วมมือกับ มูลนิธิก๋งอิ้ว บัวเผื่อน ในการดำเนินงานที่ จ.จันทบุรี และ ตราด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. รับบริจาคเงิน เพื่อนำไปก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ จัดซื้ออุปกรณ์ภายในอาคาร สำหรับ โรงเรียน พร้อมทั้ง อุปกรณ์การศึกษาและการกีฬา

2. รับบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา และเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู

3. รับบริจาคเงิน เพื่อโครงการสุขภาพ และเสริมสร้างความสุขให้คนชรา

การดำเนินงาน
 

1. สร้างอาคารเรียน ให้ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ สังกัด กก.ตชด.33 จังหวัดเชียงใหม่

 

2. สร้างห้องสมุด ให้โรงเรียนบ้านว่าน ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จำนวน 1 ห้อง พร้อมหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา

 

3. มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ให้นักเรียนมีความประพฤติดี แต่ยากจน ร.ร.ในสังกัด สพฐ.และตชด. และบุตรข้าราชการตำรวจ/ ตชด. รวม 303 ทุน งบประมาณ 400,000 บาท ใน จันทบุรี ตราด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ ทุนการศึกษาต่อเนื่องให้นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 1 ทุนๆละ 10,000 บาท และ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 1 ทุนๆละ 10,000 บาท

 

4. เยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.และตชด.และ มอบอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา และอุปกรณ์สำนักงานและจัดเลี้ยงอาหารครู นักเรียน จำนวน 12 แห่ง ใน จังหวัด จันทบุรี ตราด หนองคาย และ เชียงใหม่

 

4. จัดทำโครงการเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความสุข ให้คนชรา และชาวบ้านในท้องถิ่นห่างไกล จังหวัดเชียงใหม่

 

5. จัดทำโครงการเพื่อสุขภาพ และ เสริมสร้างความสุขให้คนชรา สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 
กำหนดการ
ครั้งที่ 1/2552 จ. จันทบุรี และ ตราด
 

วันที่ 29 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 2552

มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ/ ตชด. จำนวน 35 ทุนและทุนนักเรียน รร.ตชด. 52 ทุน และอุปกรณ์สำนักงาน การศึกษา ทำบุญ เลี้ยงพระเพล / เลี้ยงอาหาร

เยี่ยมโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ครู15 นร.378) ชม “ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ดร.อดิศัย-ดร.พิชนี-นายพิชญ์ โพธารามิก” ที่มูลนิธิได้มอบให้เมื่อปี 2547 พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 11 ทุนเป็นเงิน 11,000 บาท และอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา เลี้ยงอาหารว่าง

เยี่ยม รร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด (ครู 11นร.74) และ รร.ตชด.บ้านคลองแดง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (ครู 13 นร.126) พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา และเลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน

 
ประมวลภาพครั้งที่ 1
รายชื่อโรงเรียน (ตชด.)ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาและคอมพิวเตอร์
1. รายชื่อผู้บริจาคทุนส่งเสริมการศึกษา
ลำดับที่
รายชื่อโรงเรียน
จำนวนทุน
จำนวนคอมพิวเตอร์
1.
ตชด. บ้านน้ำแดง 5 -
2.
ตชด.คลองมะลิ
5
-
3.
ตชด.สิงคโปร์ฯ
9
-
4. ตชด. บ่อชะอม
7
-
5. ตชด.บ้านหางแมว
9
-
6. ตชด.บ้านคลองแดง 7 -
7. ตชด. บ้านท่ากุ่ม 5 12 ชุด
8. ตชด. บ้านเขาฉลาด 5 -
9. บุตรข้าราชการ ตชด. 35 -
  รวม 87 12 ชุด
     
2. รายชื่อโรงเรียน (สพฐ.) ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ลำดับที่
รายชื่อโรงเรียน
จำนวนทุน
จำนวนคอมพิวเตอร์
1.
ร.ร. วัดเวฬุวัน 11 -
  รวม 11 -
     
 
ครั้งที่ 2/2552 จังหวัดหนองคาย
 

การดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2552 งบประมาณกว่า 720,000 บาท
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 จ.หนองคาย

- ไป โรงเรียนบ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทำพิธีเปิดอาคาร “ห้องสมุดไทเฮ” งบประมาณกว่า 600, 000 บาท พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง หนังสือ ชั้นวางหนังสือ เคาน์เตอร์ และตู้ยา ประจำห้องสมุด มูลค่า 80,500 บาท ภายในห้องสมุด กองทุนห้องสมุด จำนวน 36,000 บาท ทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน 43 ทุนๆ ละ 1, 000 บาท และแจก เงิน อุปกรณ์การศึกษา เลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน

 
ประมวลภาพครั้งที่ 2
สรุปรายชื่อ/หน่วยงานที่ไห้การสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ประจำปี 2552
1. รายชื่อผู้บริจาคทุนส่งเสริมการศึกษา
ลำดับที่ รายชื่อ
1. คุณพิชญ์ โพธารามิก
2.
คุณเอก ฉายางาม
3.
รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
4. คุณวิรัช คุณศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์
5. คุณอรุณี ตรีวิศวเวทย์
6 คุณสุภาวดี บุญเดช
7. คุณสุภาภร รักวงษ์
8. คุณรุ่งโรจน์ รักวงษ์
9. อจ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
10. Mr. Masaichi Takagi
11. Taihei Kogyo Co., Ltd.  Jacks Co., Ltd
     
2. รายชื่อ/หน่วยงานบริจาคสิ่งปลูกสร้างห้องสมุด
ลำดับที่ รายชื่อ
1. Mr. Kiyoshi        Sano
2. คุณเจียว เตชานุกูลชัย
     
3. รายชื่อผู้บริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเนื่อง
ลำดับที่
รายชื่อโรงเรียน
cpu
Monitor
1. มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 11 -
4. รายชื่อ/หน่วยงานบริจาคสิ่งของ และอื่นๆ
ลำดับที่ รายชื่อ
1. คุณพิจิตรา     ลาวัณย์ศิริ
2. คุณสุภาภร รักวงษ์
3. คุณสุภาวดี บุญเดช
     
ครั้งที่ 3/2552 จังหวัด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน
 

การดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2552 งบประมาณกว่า 1,200,000 บาท วันที่ 25 ตุลาคม จ.กรุงเทพฯ และ 5-10 ธันวาคม 2552 จ.เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 ตุลาคม 2552 ณ บริเวณลานเลคไซด์ เมืองทองธานี อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกฯร่วมมือกับ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด ในการจัดทำ “โครงการโมโนกรุ๊ปวิ่งเพื่อประชานานาชาติ ครั้งที่ 2 ” โดยได้ขอพระราชทาน “ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน และทางบริษัทโมโน เทคโนโลยี จำกัด ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท บริษัท อเมซิ่ง ฟิลด์ จำกัด ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งให้ จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่ บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่มูลนิธิฯได้เคยสนับสนุน สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และก่อตั้งกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต ครู และนักเรียน มาตั้งแต่ปี 2548

 
ประมวลภาพ
  วันที่ 7 ธันวาคม 2552
ไป เยี่ยม รร.ตชด. เฮียงไทยธำรงค์ (ครู 9 นักเรียน 120) บ้านปู่หมื่นใน ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่มูลนิธิฯสร้างให้เมื่อปี 2551 งบประมาณกว่า 300,000 บาท พร้อมมอบทุน ส่งเสริมการศึกษานักเรียน และ บุตรข้าราชการ/ตชด.จำนวน 22 ทุนละๆ 1, 000 บาท และแจก เงิน สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา ตรวจสุขภาพฟัน และสอนวิธีแปรงฟันให้ เด็กนักเรียน ตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน เลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน ชาวบ้าน
 
ประมวลภาพ
  วันที่ 8 ธันวาคม 2552
ไป เยี่ยม รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ (ครู 13 นักเรียน 214) บ.แกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะสร้างอาคารเรียนให้ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ได้มอบให้เมื่อ ปี ๒๕๔๘ พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 30 ทุนละๆ 1, 000 บาท และแจก เงิน สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา ตรวจสุขภาพฟัน และสอนวิธีแปรงฟันให้ เด็กนักเรียน ตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน เลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน ชาวบ้าน
 
ประมวลภาพ
  วันที่ 9 ธันวาคม 2552 (ช่วงเช้า)
ไป เยี่ยมโรงเรียนโป่งแยงใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครู 14+1+2 นักเรียน 221+25) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน และ จำนวน 40 ทุน เป็นเงิน 40, 000 บาท และแจก เงิน สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน
 
ประมวลภาพ
  วันที่ 9 ธันวาคม 2552 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (เวลา 11.00 น.)
จัดรายการเพิ่มสุขให้คนชราและสันทนาการ มูลนิธิฯได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้คนชราพร้อมตรวจสุขภาพ ณ บ้านพักคนชรา วัยทองนิเวศน์
 
ประมวลภาพ
  วันที่ 9 ธันวาคม 2552 (เวลา 13.00 น.)
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทำพิธีมอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษาเด็กนักเรียน จำนวน 97 ทุนๆละ 1,000 บาท ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรข้าราชการ ตชด. จำนวน 41 ทุน เป็นเงิน 130,000 บาท กองทุนมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูโรงเรียน ศกร.ตชด.เปิดใหม่ จำนวน 3 แห่ง เพิ่มให้โรงเรียน ตชด. 1 แห่ง จำนวน 10,000 บาท (เดิมให้ไว้แล้ว 18 แห่งรวม 310,000 บาท) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 1 หลัง งบประมาณ 530,000 บาท พร้อมมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กก.ตชด.33และสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน นักศึกษา
 
ประมวลภาพ
สรุปรายชื่อ/หน่วยงานที่ไห้การสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ประจำปี 2552
1. รายชื่อหน่วยงาน และโรงเรียนที่ไปเยี่ยม ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา และกองทุนมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู ตชด.
ที่ โรงเรียน/ทุนการศึกษา จำนวน
ทุน
จำนวนเงิน กองทุนสวัสดิการครู จำเริญ - พันทิพา อัศวเรืองชัย กองทุน วสท. จำนวนเงินกองทุนที่มูลนิธิฯ บริจาค รวม
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
1. ทุนบุตรข้าราชการ ตชด. 43 132,000              
  ทุน รร.ตชด. / รร.สังกัด สพฐ                  
1 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 4 4,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
2 ตชด.รัปปาปอร์ต 9 9,000 - - 10,000 10,000 - 10,000 30,000
3 ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 9 9,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
4 ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 30 30,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
5 ตชด.อาโอยาม่า 6 6,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
6 ตชด.เฮียงไทยธำรงค์ 20 20,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
7 ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ 5 5,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
8 ตชด.เบญจมะ 1 5 5,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
9 ตชด.บ้านหนองแขม 6 6,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
10 ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ 4 4,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
11 ตชด.บ้านแม่ลอง 4 4,000 - 100,000 10,000   - - 110,000
12 ตชด.รางวัลอินทิราคานธี 3 3,000 - - - 10,000 - - 10,000
13 ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ 5 5,000 - - - 10,000 - - 10,000
14 ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธฯ 1 5 5,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
15 ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธฯ 2 8 8,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
16 ตชด.บ้านตุน 3 3,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
17 ตชด.บ้านแม่ลางิ้ว 6 6,000 - - 10,000 10,000 - - 20,000
18 ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ 3 3,000 160,000 - - - - - 160,000
19 ศกร.ตชด.บ้านโกแประ 5 5,000 - - - - - 10,000 10,000
20 ศกร.ตชด.บ้านปอหมื้อ 4 4,000 - - - - - 10,000 10,000
21 ศกร.ตชด.บ้านจ่อปร่าคี 3 3,000 - - - - - 10,000 10,000
                     
  รวม 190 279,000 160,000 100,000 150,000 160,000   40,000 610,000
                   
2. รายชื่อ โรงเรียน ในสังกัด(สพฐ.) ที่ไปเยี่ยม ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
ที่
รายการ
จำนวนทุน
จำนวนเงิน
1. บ้านโป่งแยงใน 40 40,000
สรุปรายชื่อผู้บริจาค/หน่วยงานที่ไห้การสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
1. รายชื่อผู้บริจาคทุนส่งเสริมการศึกษา
ที่
รายชื่อ
  ที่ รายชื่อ
1 คุณพิชญ์ โพธารามิก   2 คุณพิเชียร เจริญกลกิจ
3 คุณเสนีย์  กาญจนวงศ์      4 คุณณัฐพล ศิวาโมกข์
5 คุณอรุณ บูรณะนิตย์    6 คุณสุคนธ์  ยุทธ
7 คุณพันทิพา  อัศวเรืองชัย   8 รศ.ฉันทนา                      ไชยชิต
9 คุณฉวีมณฑ์  เจียรจารุวัฒน์   10 ม.ล.สลีระพัฒน์               บุณยรัตพันธ์
11 คุณอมรา  คุณากรปรมัตตถ์   12 คุณเยาวลักษณ์  คุณากรปรมัตตถ์
13 คุณอารยา เพ็งนิติ   14 คุณอัญชลี   ชวนิชย์
15 อ.พนารัตน์                   ขำวงฆ้อง    16 คุณพิชัย แท่นชวาล
17 คุณเพ็ญจันทร์  พิทักษ์สิทธิ์     18 ไม่ประสงค์ออกนาม  
19 คุณชะยิน สุนทรสิงคาล   20 ดร.ครรชิต                  มาลัยวงศ์
21 คุณประวิตร์ ปุษยะนาวิน    22 คุณเฉลิมพล จันทจิตร์ 
23 คุณปรีชา และคุณสกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย               24 คุณเกศินี สุขบุญนิวาทย์ 
25 คุณอภิสทธิ์   เกษียรพรมราช       26 คุณชัยวัฒน์  ดำรงค์มงคลกุล
27 ดร.พรพิมล              ชัยวรรณคุปต์     28 คุณพัชนี   เจือสวัสดิ์       
29 คุณอรพินธ์  ปฏิทัศน์                 30 คุณยุวนา  รัตนวิเชียร            
31 ดร.ดำรงเกียรติ       รัตนอมรพิน   32 รศ.วันดี                   กฤษณพันธ์    
33 นพ.วิวัฒน์              สุรพรสวัสดิ์    34 อจ.สมญาติ             โตสวัสดิ์       
35 คุณ จินดา               สิตตะไพโรจน์    36 คุณทวีเกียรติ ทวีกิจสัมพันธ์
37 คุณนิตยา ศรีวิภาสถิตย์         38 พญ.ปราณี               จงบัญญัติเจริญ                    
39 คุณมยุรี  ชูเจริญ     40 นพ.ศิรชัย              จินดารักษ์  
41 พญ.สมจิตร           จารุรัตนศิริกุล    42 คุณสมชาย ศุภธาดา 
43 นพ.สุรพล             โพธิบัณฑิต   44 พญ.อัญชลี             บุญญฤทธิพงษ์
45 Prof.Takashi          Kitahara   46 Prof.Takeyuki        Kaminoto
47 อจ.ออมสิน             ศรมูลปิ่น   48 คุณเจริญ เฉยพ่วง
49 ม.ร.ว.โอภาศ - คุณหญิงอัมพร  กาญจนะวิชัย   50 Mr. Sang  Do  Lee
51 คุณเบญจวรรณ รักวงษ์    52 คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ
53 คุณวัชรี พนมเซ็ง      54 คุณมาลีรัตน์  ปลื้มจิตรชม
55 คุณปรีชา  เศขรฤทธิ์   56 คุณวิบูลย์   เพิ่มอารยวงศ์         
57 คุณนวรัตน์ เปาอินทร์     58 คุณสุดจิต ภิญโญยิ่ง 
59 คุณสุภาภร รักวงษ์    60 คุณรุ่งโรจน์ รักวงษ์  
61

คุณสุภาวดี                       

  บุญเดช    62 คุณรัตนา ตุลย์ทวีวัฒน์    
63 คุณจารุวรรณ แซ่ฉิ่น   64 คุณสุริย์ วงศอนันต์      
65 คุณจารุณีย์     แช่มช้อย   66 นพ.สมพงษ์           ตันจริยภรณ์
67 พญ.ทิพาพันธ์        แสงอ่อน   68 นพ.จิรพงษ์            ฤกษนันทน์
69 คุณสุเทพ ศรศิริ   70 คุณสุพรรณ อ่องสกุล
71 คุณวิโรจน์  แก้วสอน               72 รศ.ทรงศักดิ์            มิ่มกระโทก
73 ผศ.ไวกูณฑ์            ทองอร่าม   74 คุณสง่า   ลิมธงชัย            
75 คุณคมกาจ ประกอบผล   76 คุณทิพยา พันธุมวณิช   
77 ดร.อาชว์                 เตาลานนท์   78 คุณพีระยา  อินทรพาณิชย์
79 พ.ต.ท.สถาพร         อมรรัตนสุชาติ   80 พ.ต.ท.อัครภณ         วริศเจริญ
81 คุณวันชัย วิมุกตายน   82 คุณวิทยา รุ่งแสง    
83 คุณอรุณลักษณ์ ศรีสำราญ   84 ผศ.ประภัสสร         เลียวไพโรจน์
85 คุณกฤษเนตร ระภาพันธุ์    86 คุณสายพิณ  ศรีผดุง
87 คุณชวนทรัพย์  กาญจนสิทธิ์   88 ทญ.เนื้อทิพย์         พันธุมวณิช
89 คุณปิติฤดี ศิริสัมพันธ์    90 คุณพันธ์อุธัมม์  ทองสังข์ 
91 ดร.โสรัชย์             อัศวประภา   92 คุณสุรศักดิ์    อัศวโสภณ    
93 พ.ต.อ.สุรัชชัย        คงรอต   94 ดร.สมชัย               ว่องอรุณ
           
2. หน่วยงานบริจาคสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียน
ลำดับที่
รายชื่อโรงเรียน
1 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด
2 บริษัท อเมซิ่ง ฟิลด์ จำกัด
3. รายชื่อผู้บริจาคคอมพิวเตอร์
ลำดับที่
รายชื่อโรงเรียน
cpu
Monitor
1 บริษัท เทเลอินเทล จำกัด 8 8
2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 4 4
3 คุณสุมาลี  ศิวิลัย 1 3
4 คุณสมชาย อาชวานันทกุล 4 4
5 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) - 5
6 รศ.ดร.ชาตรี  ศรีไพพรรณ 1 1
4. รายชื่อ/หน่วยงานบริจาคสิ่งของ และอื่นๆ
ลำดับที่ รายชื่อ
1. รศ.ดร.พิชนี               โพธารามิกิ
2. บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
3. นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
4 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้
5 คุณพิจิตรา ลาวัณย์ศิริ
6 คุณสุมาลี  ศิวิลัย
7 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด
8 คุณสุภาภร รักวงษ์
9 คุณพันทิพา อัศวเรืองชัย
10 ไม่ประสงค์ออกนาม
11 คุณวัชรี  พนมเช็ง
12 ทันตแพทย์ สมพงษ์  จารุวิจิตรรัตนา  ผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริม ทันตสุขภาพ บริษัทคอลเกตุ-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)จำกัด
13 คุณ เจียว                    เตชานุกูลชัย
14 คุณ อาจหาญ            โภไคศวรรย์
15 คุณนิดา วินทะชัย
16 นพ.วิวัฒน์-คุณสุมนา  สุรพรสวัสดิ์
17 โรงพยาบาลกรุงเทพ(จันทบุรี)