picture
การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และแจกทุนการศึกษา ร่วมกับสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางรำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 7
มอบให้โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548